Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Kelly Muytjens, seksuoloog-perinataal counselor, met maatschappelijke zetel te Lanaken en ingeschreven in KBO onder nummer BE 0704.878.808. Hierna genoemd Kelly Muytjens. 

Alle communicatie verloopt via info@kellymuytjens.be

1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en dienstverlening van Kelly Muytjens, seksuoloog-perinataal counselor, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de cliënt. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Kelly Muytjens behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

2. Dienstverlening

Kelly Muytjens garandeert een hoge kwalitatieve dienstverlening en doet er alles aan om vermeldingen op de website en andere informatiekanalen correct voor te stellen. Toch kan het uitzonderlijk voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding een kennelijke vergissing bevat, behoudt Kelly Muytjens zich het recht om eventuele orders op basis van die kennelijke vergissing te annuleren.

Kelly Muytjens biedt psychotherapeutische begeleiding, perinatale counseling en sekstherapie. De begeleiding heeft tot doel de cliënt professionele ondersteuning te bieden bij problemen rond zijn/haar welzijn en geestelijke gezondheid. Ze stelt de cliënt in staat zijn/haar problemen op te lossen en/of anders om te gaan met de uitdagingen van zijn/haar leven. De dienstverlening betreft een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

3. Kwaliteitsborging, beroepsgeheim, deontologie

Alle dienstverlening wordt verzorgd door Kelly Muytjens, psychotherapeut-seksuoloog-perinataal counselor. Kelly Muytjens is gebonden aan het beroepsgeheim en aan de deontologische code van seksuologen en psychotherapeuten (www.seksuologen-vlaanderen.be). Ze is tevens aangesloten bij diverse beroepsverenigingen (VVS, LVPW, VVDO). De voornaamste elementen uit de deontologische code zijn beroepsgeheim en het recht op informatie. De cliënt kan rekenen op bepaalde rechten die vastgelegd zijn in de Wet op de Patiëntenrechten.

4. Deelname en aansprakelijkheid

Deelname is op vrijwillige basis en eigen verantwoordelijkheid. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Kelly Muytjens, blijft de cliënt zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen beslissingen, acties of gevolgen daarvan.

5. Privacy

Kelly Muytjens draagt zorg voor de privacy van de cliënt en verwerkt zijn/haar persoonsgegevens voor cliëntenbeheer: het verzorgen van goede psychologische zorg, informatieverstrekking m.b.t. diensten, financiële afhandeling en boekhoudkundige verwerking. De cliënt is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn of haar gegevens en eventuele wijzigingen daaromtrent. Het privacybeleid van Kelly Muytjens seksuoloog-perinataal counselor staat beschreven op www.kellymuytjens.be.

6. Cliëntendossier

Bij opstart van de begeleiding wordt een cliëntdossier aangemaakt. Dit omvat: cliëntfiche, therapiecontract, intakeformulier en een overzicht van de sessies met behandelde topics.

Deze gegevens worden opgeslagen en beheerd via het digitaal platform QIT online. De cliënt heeft zelf toegang tot (bepaalde delen van) zijn/haar cliëntdossier via een beveiligde account. Het delen van documenten (zoals verslagen, attesten,…) gebeurt eveneens via dit platform. Via dit platform zullen, indien nodig, ook vragenlijsten worden verstuurd.

Kelly Muytjens bewaart deze gegevens gedurende een periode van 10 jaar, een periode die ingaat op de eerste januari van het jaar volgende op ons laatste contact. De fysieke dossiers zullen steeds afgesloten bewaard worden.

7. Tarieven

De gehanteerde tarieven zijn transparant, overeenkomstig de website. Het tarief per therapiesessie verschilt al naargelang de specifieke vorm van psychotherapie. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen zijn onderstaande tarieven geldig.

  • Individuele psychotherapie (60min): €60
  • Relatie- en gezinstherapie (60min): €70
  • Langer gesprek (75min): €80
  • Kosten opstart dossier: éénmalig €5

8. Betaling

Betaling dient te geschieden op de dag van het consult, maar uiterlijk binnen een termijn van 10 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum. De cliënt kan gebruik maken van verschillende betalingsmodaliteiten waaronder cash betaling, betaling via payconic, betaling via de banking app of betaling via overschrijving.

Bij elke laattijdige betaling is een interest verschuldigd aan 10% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €50,00.

Eventuele andere, bijkomende kosten, worden verrekend bij de eerstvolgende sessie of gestort op de rekening van Kelly Muytjens seksuoloog-perinataal counselor, BELFIUS BE09 0689 1094 9457. 

Allen bovenvermelde bedragen zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

Met de betaling van de eerste factuur stelt de cliënt zich akkoord met de algemene voorwaarden van Kelly Muytjens seksuoloog-perinataal counselor.

9. Annulatie

Annuleren of verplaatsen van een sessie kan kosteloos tot 48 uur (gerekend over werkdagen, geen weekenddagen) voor de aanvang van de sessie. Als tijdstip van annulatie geldt het tijdstip dat Kelly Muytjens de annulatie ontvangt per e-mail, sms of telefoon.

Voor latere annulaties of wanneer de cliënt niet komt opdagen wordt een forfaitaire schadevergoeding van €40,00 aangerekend. Komt de cliënt te laat dan wordt de duur van de sessie niet verlengd. De cliënt is evenwel het bedrag van de volledige sessie verschuldigd.

10. Overmacht

Kelly Muytjens, seksuoloog-perinataal counselor, stelt alles in het werk om haar diensten op het afgesproken tijdstip te leveren. In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat hiervan moet worden afgeweken omwille van onvoorziene omstandigheden waar Kelly Muytjens geen vat op heeft. In dergelijke gevallen kan de Kelly Muytjens niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige levering. Er wordt dan in samenspraak met de cliënt naar een nieuwe datum gezocht. Ingeval van tijdelijke of blijvende overmacht is Kelly Muytjens gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, dan wel haar prestaties op te schorten zonder dat de cliënt enig recht heeft op een schadevergoeding. Indien Kelly Muytjens op grond van overmacht de overeenkomst beëindigt, houdt deze het recht op betaling van alle geleverde prestaties. In dergelijke gevallen van overmacht wordt de cliënt desgewenst doorverwezen naar een collega.

11. Opschorting en ontbinding

Indien het vertrouwen van Kelly Muytjens seksuoloog-perinataal counselor in de kredietwaardigheid van de cliënt wordt geschokt door laattijdige betaling of wanbetaling of wanneer er aanwijsbare gebeurtenissen zijn die het vertrouwen in de goede uitvoering van aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Kelly Muytjens seksuoloog-perinataal counselor zich het recht alle lopende diensten op te schorten en van de cliënt de geschikte waarborgen te eisen.

Kelly Muytjens seksuoloog-perinataal counselor kan de begeleiding of overeenkomst ook opschorten of ontbinden wanneer blijkt dat doorverwijzing naar aangepaste of gespecialiseerde hulp aangewezen is.

In dat geval wordt stopzetting en doorverwijzing gemotiveerd en helder gecommuniceerd. Kelly Muytjens seksuoloog-perinataal counselor behoudt het recht op betaling van geleverde prestaties maar toekomstig ingeplande sessies worden geannuleerd en niet verrekend.

12. Intellectuele rechten

Kelly Muytjens seksuoloog-perinataal counselor behoudt alle intellectuele rechten op logo’s, foto’s, namen, teksten, materialen, producten en diensten die zij aanbiedt. Materiaal mag niet verspreid worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kelly Muytjens seksuoloog-perinataal counselor.

13. Klachtenprocedure

Hulpverlenen is mensenwerk. Als aan de verwachting van de cliënt niet wordt beantwoord of als hij/zij ontevreden is over een aspect van de hulpverlening kan hij/zij dit kenbaar maken via telefoon, e-mail, schriftelijk of in een persoonlijk onderhoud. Bij voorkeur worden klachten over geleverde diensten rechtstreeks gericht aan de Kelly binnen de tien werkdagen na de prestatie waarop de klacht betrekking heeft. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van de betalingsverplichting.

Indien een gesprek geen oplossing biedt kan de cliënt terecht bij de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie.

Onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch Recht. Bij eventuele geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren bevoegd.