Privacybeleid

Privacybeleid Kelly Muytjens seksuoloog-perinataal counselor

 • Opgemaakt te Lanaken, 12 december 2021
 •  
 • Geldig van 12 december 2021 tot heden.
 •  
 • Kelly Muytjens seksuoloog-perinataal counselor, gevestigd te Lanaken en geregistreerd bij de KBO onder nummer BE 0704.878.808, hecht belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van zijn/haar cliënten.
 •  
 • Dit privacybeleid legt uit hoe Kelly Muytjens met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1 Toepassing

 • Dit privacybeleid is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Kelly Muytjens seksuoloog-perinataal counselor persoonsgegevens verwerkt:
 • – (potentiële) patiënten;
  – bezoekers aan de praktijk van Kelly Muytjens seksuoloog-perinataal counselor;
  – bezoekers van de website www.kellymuytjens.be;
  – deelnemers aan bijeenkomsten van Kelly Muytjens seksuoloog-perinataal counselor;
  – sollicitanten;
  – alle overige personen die met Kelly Muytjens seksuoloog-perinataal counselor contact opnemen of van wie Kelly Muytjens seksuoloog-perinataal counselor persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2 Verwerking persoonsgegevens

 • Kelly Muytjens seksuoloog-perinataal counselor verwerkt persoonsgegevens die:
 • – een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
  – met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
  – tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Kelly Muytjens seksuoloog-perinataal counselor zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
  – worden gegenereerd met behulp van video opnames of geluidsopnames met toestemming van de betrokkene tijdens een behandeling;
  – gegenereerd worden tijdens een behandeling waarbij gebruik wordt gemaakt van E-health.

3 Doeleinden verwerking

 • Kelly Muytjens seksuoloog-perinataal counselor verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • – het uitvoeren van een psychotherapeutische behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • – het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 • – het verbeteren van de praktijk website www.kellymuytjens.be;
 • – het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 • – het bewaken van de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4 Rechtsgrond

 •  Kelly Muytjens seksuoloog-perinataal counselor verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
 • – toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • – uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 • – een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het rijksregisternummer te registreren;
 • – een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5 Verwerkers

 • Kelly Muytjens seksuoloog-perinataal counselor kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Kelly Muytjens seksuoloog-perinataal counselor persoonsgegevens verwerken. Kelly Muytjens seksuoloog-perinataal counselor sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.
   
  Volgende spelers hebben toegang tot jouw informatie:
 • – Calendly het online agendasysteem van de praktijk heeft toegang tot je naam en e-mail wanneer je een afspraak boekt in de agenda. Deze informatie wordt enkel gebruikt om je een afspraak herinnering te sturen.
 • – QIT heeft toegang tot je cliëntendossier voor de verwerking van je gegevens, volgens de wet is het verplicht om een online patiëntendossier te houden. Deze gegevens worden volledig beschermd langs de zijde van Kelly Muytjens en desbetreffende cliënt. Niemand anders heeft toegang tot de privégegevens.
 • – Convertkit ontvangt je gegevens om de nieuwsbrief te sturen of om je op de hoogte te houden van de diensten waar je voor hebt geregistreerd.
 • – Mollie verwerkt je betaalgegevens indien je een betaling doet via de QR-code op de factuur of via de online shop.
 • – Payconic verwerkt je betaalgegevens indien je kiest om op deze manier te betalen in de praktijk.
 • – Shopify behandelt bestellingen in de shop en slaat hiervoor gegevens (echter geen betaalgegevens) op voor onbepaalde duur. Immers, wanneer je bij ons een online product koopt, ontvang je daarvan downloadlink in je mailbox… Opdat die (persoonlijke) downloadlink zou blijven werken en jij dus optimaal gebruik kan maken van je aankopen, wordt je naam en e-mailadres bijgehouden.
 • – Teachable ontvangt je gegevens indien je een online cursus aankoopt.
 • – Billit is het online facturatiesysteem dat toegang heeft tot facturatiegegevens indien je ervoor kiest om via factuur te betalen.
 • – Zapier koppelt alle systemen onderling, zodat dit automatisch en vlekkeloos kan verlopen.

6 Persoonsgegevens delen met derden

 • Kelly Muytjens seksuoloog-perinataal counselor deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Kelly Muytjens seksuoloog-perinataal counselor deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7 Doorgifte buiten de EER

 • Kelly Muytjens seksuoloog-perinataal counselor geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Kelly Muytjens seksuoloog-perinataal counselor ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8 Bewaren van gegevens

 • Kelly Muytjens seksuoloog-perinataal counselor bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Kelly Muytjens seksuoloog-perinataal counselor hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
 • – medische gegevens: ten minste 10 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 • – (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • – gegevens van medewerkers (Natuurlijke personen en vernootschappen), anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 • – gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 • – bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9 Wijzigen privacybeleid

 • Kelly Muytjens seksuoloog-perinataal counselor kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Kelly Muytjens seksuoloog-perinataal counselor gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10 Rechten, vragen en klachten

 • U hebt het recht Kelly Muytjens seksuoloog-perinataal counselor te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Mevr. Kelly Muytjens door een e-mailbericht te sturen naar info@kellymuytjens.be.
   
  Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Kelly Muytjens seksuoloog-perinataal counselor persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Kelly Muytjens door een e-mailbericht te sturen naar info@kellymuytjens.be.
   
  Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).